התחברות / הרשמה

סדר הגאולה: חזרה ארצה ואז תשובה [נביא-7]

היה שותף של ארץ ישראל יומי

תרום עבור דבר תורה

Torah Lesson written by: שילה הגר

“ויהי דבר ד’ אלי לאמר. בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם…ואפיץ אותם בגוים…ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ד’ אלה ומארצו יצאו. ואחמול על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל כה אמר ד’ לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם. וקדשתי את שמי הגדול…ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם…ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם…ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלוקים.”

[יחזקאל לו, טז-כח][1]

 

חילול השם בגלות

הנביא יחזקאל מתאר את תהליכי הגלות והגאולה, ומספר על חטאיהם של ישראל בעת ישיבתם בארצם ואת הגלות שנגזרה עליהם בגלל החטאים. הוא מזכיר שהגלות גרמה לחילול השם ואומר שהגאולה תהיה למען קידוש השם.

יש להבין, מהו חילול השם הנגרם מן המצב בו ישראל נמצאים בגלות, וכיצד הקב”ה יקדש את שמו בגאולה.

 

אמירת הגויים שלא היתה יכולת ביד ד’ להציל את עמו וארצו

התשובה לשאלה מהו חילול השם הנגרם מן המצב בו ישראל נמצאים בגלות, מבוארת בדברי רש”י בשני מקומות בנבואה זו. במקום אחד כתב רש”י (יחזקאל לו:כ ד”ה ויבוא):”הקב”ה בא עמהם בגולה והטה אוזן מה היו אומרים השבאין, הרי אלו עם ד’ ולא היה לו יכולת להצילן”. ובמקום השני כתב רש”י (שם ד”ה ויחללו):”ויחללו את שם קדשי- השפילו את כבודי. ומהו החלול, באמור אויביהם עליהם עם ד’ אלה ומארצו יצאו. ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו”.

חילול השם הנגרם מן המצב בו ישראל נמצאים בגלות, הוא שהגויים אומרים שאין יכולת להקב”ה להציל את עמו ואת ארצו ולתת לעמו לשבת בארצו.

התשובה לשאלה כיצד הקב”ה יפסיק את חילול שמו ויקדש את שמו, מבוארת מדברי רש”י (יחזקאל לו:כג):”וקדשתי את שמי- ומה הוא הקידוש? ולקחתי אתכם מן הגויים”.

קידוש השם שבגאולה הוא בלקיחת ישראל מן הגויים והבאתם אל ארץ ישראל, אשר בזה רואים הגויים את יכולתו של הקב”ה להציל את עמו ואת ארצו.

 

שלבי הגאולה: קודם קיבוץ גלויות ואחר כך טהרה

הנביא יחזקאל מציין כמה שלבים שיהיו בגאולה. נראה מדבריו שהשלב הראשון של תהליך הגאולה הוא הבאת עם ישראל לארצו. אחר כך הקב”ה יטהר את ישראל ויקרב אותם לעבודתו.

סדר זה של שלבי הגאולה, הנלמד מנבואה זו, מבואר בספר ‘אם הבנים שמחה'(עמ’ פו’): “מה שכתבתי שהרוח טהרה יערה ד’ עלינו דוקא בשובנו ובהיותינו בארץ ישראל ולא בהיותינו יושבים בארץ העמים, מפורש בדברי הנביא ביחזקאל(פרק לו’) דאמר:’ולקחתי אתכם מן הגויים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם וכו’ ‘. הרי מקרא מפורש, דרק אחרי בואינו לארץ אבותינו נזכה שימול ד’ את לבנו לאהבה אותו ולעבדו בכל לבנו ובכל נפשנו”.

כעת יש להבין, מדוע הגאולה תהיה בסדר הזה, מדוע הטהרה שיטהר הקב”ה את ישראל אינה קודמת לחזרתם לארצם אלא תבוא אחריה?

 

להפסיק את חילול השם כמה שיותר מהר

אפשר לומר שהסיבה לכך שהגאולה תהיה בסדר הזה, היא שחילול השם שנגרם מכך שישראל היו בגלות היה כל כך גדול שיש הכרח להפסיק את הגלות כמה שיותר מהר, ולכן הקב”ה מחזיר את ישראל לארצם מהר ככל שאפשר, עוד לפני שמטהר אותם.

מפורש בנבואה זו שעצם הגאולה היא למען קידוש השם, כמו שנאמר:”לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם”.על פי זה, ניתן להוסיף שסדר הגאולה בו קיבוץ גלויות קודם לטהרה, גם הוא נקבע כך למען קידוש השם, כי קיבוץ הגלויות הוא הגורם לקידוש השם, כפי שראינו בדברי רש”י(לו,כג):”ומה הוא הקידוש? ולקחתי אתכם מן הגוים”. ולכן קיבוץ הגלויות הוא קודם, כדי שיהיה קידוש השם כמה שיותר מהר.

וכך מבואר בשיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק(ספר שמות עמ’ 92):” ‘לא למענכם אני עושה בית ישראל'(יחזקאל לו,כב). ‘יוודע לכם בושו והכלמו'(יחזקאל לו לב). ‘אם הייתי צריך להתחשב רק בכם, כמה זמן היה עלי לחכות עד שהייתם חוזרים בתשובה?!’ מופיע ביטוי חזק:’לא למענכם!’ ‘בושו והכלמו’. אבל זה הכרחי. אי אפשר שהמצב הזה של בזיון יתמיד.’ אין ברירה. קודם-כל עליכם לבוא הביתה’.’ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם'(יחזקאל לו,כד)’.

 

בכוחה של ארץ ישראל לטהר את עם ישראל

הרצי”ה זצ”ל נותן הסבר נוסף לסדר הזה של הגאולה, והוא שהאויר הטהור של ארץ ישראל, יש בו כח לטהר את עם ישראל, ולכן בתחילה הקב”ה מביא את ישראל לארצם, ובה הוא מטהר אותם.

וכך אומר הרצי”ה זצ”ל (ספר בראשית,עמ’ 419): ‘קודם כל ‘וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם’.יש לבוא הביתה ולהטהר מהטמטום של הגלות…קודם כל יש לבוא הביתה, מתוך אוירא דארץ ישראל המחכים תבוא התחדשות כללית’.

למדנו כעת שארץ ישראל מטהרת את עם ישראל, ולכן בתחילה הקב”ה משיב אותנו אל ארץ ישראל ובה הוא מטהר אותנו. על כך יש לשאול, כיצד עם ישראל חטא בהיותו בארץ ישראל לפני הגלות, הרי בכוחה של ארץ ישראל לטהר את עם ישראל?

ונראה לבאר, שגם בהיות עם ישראל בארץ ישראל יש לו בחירה חפשית, ו”בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו”(מכות י:). כאשר עם ישראל היה בארצו לפני הגלות, היה לו בתור ציבור עיסוק בעניני שלטון וצבא ושאר הענינים החמריים. גם לכל אדם מישראל אשר ישב בארץ ישראל, היה בדרך כלל עיסוקים חמריים כגון עיסוק בחקלאות. הענינים החמריים, מטבעם עלולים לגרום לעוסקים בהם לנטות אליהם יותר מהמדה הראויה ומתוך כך לחטוא. ואכן, העיסוק בענינים החמריים גרם לעם ישראל לחטוא. הגלות באה בתור תיקון לכך. בהיות עם ישראל בגלות, לא היה לו שלטון וצבא והגויים לא נתנו לו אפשרות לעבוד בחקלאות, וזה גרם לעם ישראל להתרכז ברוחניות: בלימוד תורה וקיום מצוות, ולא לנטות אל החמריות. על ידי כך עם ישראל השתחרר לאט לאט מחטאיו.

אמנם, הגלות לא הועילה לשחרר אותנו לגמרי מן החטאים, אבל הגיע זמן בו היה חילול השם לעיני הגויים, שראו שעם ישראל נמצא זמן ארוך מאד בגלות וסובל בה סבל גדול מאד וכתוצאה מכך אמרו הגויים שאין יכולת להקב”ה להחזיר את ישראל לארצם. על מנת להפסיק את חילול השם הזה, היה צורך להוציא את ישראל מן הגלות ולהביא אותם לארץ ישראל כמה שיותר מהר, עוד לפני תשובתם השלימה, מתוך ידיעה שהחזרה של עם ישראל לארץ ישראל תשלים את תהליך התשובה של עם ישראל, על ידי האויר הטהור של ארץ ישראל.

נוסיף להתבונן בתהליך התשובה של עם ישראל. כאשר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל מתיחס לתשובה שיזכה לה עם ישראל לאחר חזרתו לארצו, הוא מתאר אותה כך (שיחות הרצי”ה ספר שמות עמ’ 92): ‘האויר של ארץ ישראל יחכים אתכם, באמצעות תהליך של כמה דורות, עד אשר ‘ואת רוחי אתכן בקרבכם’ (יחזקאל לו, כז)’.

אנו רואים בדברי הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל, שהחזרה בתשובה תהיה באופן של תהליך שמתפתח לאט לאט ונמשך כמה דורות.

צריך להבין, מדוע התשובה תהיה באופן כזה ולא בשינוי החל בבת אחת באופן מהיר?

ונראה לבאר, שהקב”ה רוצה לנהל את העולם בדרך הטבע ולתת לבני האדם בחירה חפשית ולא לשנות את טבעם בפעם אחת להיות בוחרים בטוב.

היסוד הזה, המלמד על רצון הקב”ה לתת הבחירה החפשית, מבואר בדברי הרמב”ם(מורה נבוכים חלק ג, פרק לב):

“ואלו היה מרצונו לשנות טבע כל איש מבני אדם למה שירצהו יתעלה מן האיש ההוא, היה בטל שליחות הנביאים ונתינת התורה כולה”.

משום כך, תהליך התשובה של עם ישראל בחזרתו לארץ ישראל יארך זמן, כדי שהתשובה תיעשה מתוך עבודה ומאמץ של בני אדם, מתוך בחירה חפשית שלהם.

בוודאי ארץ ישראל תסייע להם בתהליך התשובה, אבל התהליך עשוי להמשך כמה דורות,כדי שהוא יבוא מתוך שותפות של עם ישראל בו.

 

קיום הנבואה הזאת בימינו

את קיום הנבואה הזו, אנו רואים בדורות שלנו. הקב”ה החזיר את עם ישראל לארצו, הגלויות התקבצו  בתקופה שלפני הקמת מדינת ישראל ובתקופה שאחרי הקמת המדינה. עשרות שנים לאחר הקמת המדינה, בעיקר מאז מלחמת יום הכיפורים, אנו עדים לתהליך גדול של חזרה בתשובה ושל ריבוי בלימוד תורה. בעזרת ד’, התהליך הזה ימשיך ויתגבר. יהי רצון שנזכה להיות שותפים בתהליך הזה.

תהליך החזרה בתשובה, מתבטא באלפי בעלי תשובה, אשר רבים מהם לומדים במוסדות לימוד המיועדים להם ומסייעים להם. התהליך הזה מתבטא גם במוסדות החינוך לילדים, אשר אחוזי הרישום למוסדות החינוך הדתיים הולכים וגדלים, וגם הורים שאינם מגדירים עצמם דתיים רושמים את בניהם ללימוד בבתי ספר דתיים.

הריבוי בלימוד תורה, הוא גם במספר הלומדים וגם באיכות לימודם. הריבוי במספר הלומדים, מתבטא גם בריבוי ישיבות וכוללים ותלמודי תורה ועוד מוסדות תורניים כמותם. הריבוי באיכות הלימוד, מתבטא בריבוי הלימוד בדף היומי, בלימוד אמונה ופנימיות התורה, בספרים ומאמרים רבים העוסקים בדברי התורה, ובלימוד ענינים בתורה שבעבר פחות נלמדו, כגון התלמוד הירושלמי, מצוות התלויות בארץ, הלכות המקדש והקרבנות ועוד.

 

סיכום

למדנו שחילול השם הנגרם מן המצב בו ישראל נמצאים בגלות, הוא שהגויים אומרים שאין יכולת להקב”ה להציל את עמו ואת ארצו ולתת לעמו לשבת בארצו. ולמדנו שקידוש השם שבגאולה הוא בלקיחת ישראל מן הגויים והבאתם אל ארץ ישראל, אשר בזה רואים הגויים את יכולתו של הקב”ה להציל את עמו ואת ארצו. למדנו שהשלב הראשון של תהליך הגאולה הוא הבאת עם ישראל לארצו. אחר כך הקב”ה יטהר את ישראל ויקרב אותם לעבודתו. למדנו שני טעמים לסדר זה של הגאולה, והם:

  • להפסיק כמה שיותר מהר את חילול השם שבעצם מציאות ישראל בגלות.
  • ארץ ישראל תטהר את עם ישראל ותקרב אותם להקב”ה.

ראינו כיצד נבואה זו של יחזקאל מתקיימת בימינו, שעשרות שנים לאחר קיבוץ הגלויות שהיה בתקופה שלפני הקמת מדינת ישראל ובתקופה שלאחר הקמת המדינה, אנו עדים לתהליך גדול של חזרה בתשובה ושל ריבוי בלימוד התורה. יהי רצון שנזכה להיות שותפים בחיזוק התהליך הזה ומתוך כך נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.

——————

[1] “ויהי דבר ד’ אלי לאמר. בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטומאת הנדה היתה דרכם לפני.ואשפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ ובגלוליהם טמאוה. ואפיץ אותם בגוים ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטתים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ד’ אלה ומארצו יצאו. ואחמול על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל כה אמר ד’ לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם. וקדשתי את שמי הגדול המחולל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגויים כי אני ד’ נאום ד’ אלוקים בהקדשי בכם לעיניכם. ולקחתי אתכם מן הגויים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלוקים. והושעתי אתכם מכל טומאותיכם וקראתי אל הדגן והרביתי אותו ולא אתן עליכם רעב”.

שתף את השיעור >>