התחברות / הרשמה

למה זכה בנימין שהשכינה תשכון בחלקו [מדרש-9]

היה שותף של ארץ ישראל יומי

תרום עבור דבר תורה

Torah Lesson written by: צבי לוי

כתוב במדרש מכילתא פרשת יתרו (פרשה ד): “ומפני מה שרתה שכינה בחלקו של בנימין? שכל השבטים היו במכירתו של יוסף ובנימין לא היה עמהם, ועוד שכל השבטים נולדו בחוץ לארץ ובנימין נולד בארץ ישראל”.

המדרש מסביר מדוע זכה בנימין שבית המדרש נבנה דווקא בנחלה שלו בארץ ישראל. המדרש נותן שתי סיבות: אחד, שבנימין לא היה בחטא המכירה של יוסף. שנית, כל השבטים נולדו בחוץ לארץ, בחרן, ורק בנימין נולד בארץ ישראל, בבית לחם.

 

שאלות על המדרש

  1. מדוע המדרש מביא שתי סיבות לכך שזכה בנימין שבית המקדש יבנה אצלו? מה בא המדרש ללמד אותנו, שבגללו נתן לנו שתי סיבות לדבר?
  2. האם יש סיבה שהמדרש תחילה מביא את הסיבה שבנימין לא היה במכירה של יוסף?
  3. הסיבה הראשונה, איננה מובנת לכאורה, שהרי בנימין לא היה במעמד המכירה של יוסף! מדוע בנימין מקבל שכר כה גדול על משהו שבכלל לא היה לו אפשרות להיות חלק בו?
  4. מדוע הלידה של בנימין בארץ ישראל כה חשובה שבגללה זכה שייבנה בית המקדש בחלקו?

 

קיום מצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום מביא להשראת שכינה בעולם

בגמרא במסכת יומא (דף ט ע”ב) כתוב שבית המקדש הראשון חרב על שלוש העבירות החמורות ביותר (עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים), עבירות שבעיקר הינן עבירות שבין אדם למקום, ובית המקדש השני בגלל מצוות שבין אדם לחברו – שנאת חינם.

המהר”ל בספרו נצח ישראל (פרק ג) מסביר את הסיבה לחורבן בעקבות חטאים אלו, בשתי בתי המקדש. בזכות בית המקדש אנו זוכים לשני הדברים היסודיים ביותר בחיים של עם ישראל: (א) השראת השכינה (ב) והאחדות. כאשר בית המקדש קיים, השראת הקב”ה משרה את שכינתו בעם ישראל ובעולם, כפי שנאמר (שמות כה, ח): “ובנו לי מקדש ושכנתי בתוכם”. בנוסף, בית המקדש מביא אחדות בתוך עם ישראל, כי עם ישראל מתאחד סביב הקדושה. עם ישראל הוא ייחודי בעולם בזה שמטרת התאחדותו היא להיות עם קדוש שעובד את ה’. כאשר אנו חוטאים במצוות שבין אדם למקום, אין אנו ראויים להשראת שכינה זו, והמקדש נחרב. כך גם כאשר אנו חוטאים במצוות שבין אדם לחברו, כאשר אנו פוגעים באחדות שבעם ישראל, המקדש חרב. אם אנו רוצים שבית המקדש  ייבנה, והשכינה תשרה בעולם, ותהיה אחדות בעם ישראל, אנו צריכים לקיים את המצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו – בשלימות.

המדרש מביא לנו שתי סיבות לזכותו של בנימין, שבגללן זכה לבניין בית המקדש בחלקו, כי המדרש מתייחס למצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. בשני התחומים בנימין היה מיוחד. הוא לא היה במכירתו של יוסף – ולא פגם במצות שבין אדם לחברו. בנימין נולד בארץ ישראל – וזה היה אות לכך שהוא היה בעל מעלה מיוחדת בעבודת ה’ במצוות שבין אדם למקום. המהר”ל בספרו גור אריה (בראשית לח, ה), מסביר שהקב”ה איחר את לידתו של בנימין, משום שהיה בעל נשמה מיוחדת, “שכן לשכינה”, והיה ראוי שנשמה כמו שלו תיולד דווקא בארץ ישראל.

המדרש מביא כסיבה ראשונה את העובדה שבנימין לא היה במכירתו של יוסף, משום שזהו שלימות במצוות שבין אדם לחברו – ושלימות במצוות שבין אדם לחברו חשובה יותר. הסיבה השניה, שבנימין נולד בארץ ישראל, מובאת רק בתוך סיבה “ועוד”, מפני שעבירות בין אדם לחבירו חמורות יותר מעבירות בין אדם למקום. חורבן הבית הראשון שנבע מעבירות שבין אדם למקום, נמשך שבעים שנה. חורבן בית שני שנגרם על ידי עבירות בין אדם לחבירו , בעוונותינו הרבים, נמשך כמעט אלפיים שנה.

מכאן אנו יכולים לענות על השאלה השלישית ששאלנו. אנו רואים עד כמה מגונה וחמורה היא המחלוקת בעיני הקב”ה, בחטא מכירת יוסף. הזכות של בנימין היא כה גדולה על כך שלא היה במכירת יוסף – לא היה לו שום מגע בעוון החמור הזה של פירוד בין אחים.

מכאן אנו צריכים לקחת לעצמינו, להתרחק כמה שיותר מהמחלוקת, ולעשות כמה שאנו יכולים כדי שיהיה אחדות בעם ישראל. בעזרת ה’ בזכות שנשאף לאחדות כמה שיותר, נזכה לבניין בית המקדש.

 

ארץ ישראל המקום המקודש ביותר בעולם

רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי (מאמר ראשון), מאריך בשבחיה של ארץ ישראל, שהיא המקום המקודש מכל הארצות בעולם. ארץ ישראל מסוגלת להתקרבות להקב”ה ועבודת ה’. בנימין שנולד בארץ ישראל, התחיל במעלה גבוהה יותר מכל האחים. הנצי”ב (הרב נפתלי צבי יהודה ברלין) בהעמק דבר (במדבר לג, מ) מסביר שבנימין זכה להיות יותר מוכשר לתורה, ובהסברו על מדרש המכילתא (שם) בפירושו “ברכת הנצי”ב” הוא מוסיף, שקדושת הגוף שלו הייתה יותר שלמה מהאחים שנולדו בחוץ לארץ. המעלות המיוחדות הללו שקיבל בנימין מארץ ישראל, היו הסיבה הנוספת שזכה שבית המקדש נבנה בחלקו.

אמנם כל עם ישראל, כל אחד ואחד, יכול להתחבר לקדושה גדולה זו שבארץ ישראל על ידי שיבוא ויתחבר למקום הכי מקודש בעולם.

 

סיכום

בית המקדש הוא שיא השראת שכינתו של הקב”ה בעולם. בית המקדש הראשון חרב בגלל עבירות שבין אדם למקום, ובית המקדש השני בגלל עבירות שבין אדם לחברו. כאשר אנו חוטאים אנו גורמים לסילוק השכינה. בנימין זכה שבית המקדש היה בחלקו משום שהוא היה שלם בתכלית במצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום: הוא לא נטל חלק במכירת יוסף ונולד בארץ ישראל. מצוות שבין אדם לחברו חשובים לפני הקב”ה יותר, ולכן המדרש מדגיש זאת, ומביא סיבה זו ראשונה. כה חמורה היא המחלוקת, שחשוב למדרש להדגיש כמה זכה בנימין שלא היה לו חלק בכך.

בזכות שנפעל לאחדות בעם ישראל כמה שיותר, נזכה שיבנה שוב בית המקדש במהרה בימינו.

ארץ ישראל, הארץ המקודשת מכל ארצות, היא שזיכתה את בנימין במעלה מעל לאחיו ברוחניות. הוא היה יותר מוכשר לתורה, וגופו היה קדוש יותר, ולכן מסיבה זו גם זכה שיבנה בית המקדש בחלקו.

בעזרת ה’ נזכה כולנו לדבוק בארץ ישראל ובקדושתה המיוחדת, ומתוך כך לעבוד את ה’ ולעלות במעלות הקדושה.

שתף את השיעור >>