תומך לשנה

Larry and Anita Noble

In loving memory of Sol and Roz Noble z”l

כל השיעורים בנושא חומש

ארץ ישראל: המקום ללמוד ולחיות את התורה [חומש-1]

שאלה

1. אם התורה היא ספר מצוות, מדוע התורה מתחילה בבריאה ולא במצוה הראשונה?

2. איך רש”י ענה על השאלה?

תשובה

כמו שצריך את המיקום והדרישות הנכונים כדי שהכרם יגדל ענבים כמו שצריך, גם ארץ ישראל וקיום מצוות נחוצים עבור עם ישראל.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

טהרתה של ארץ ישראל [חומש-2]

שאלה

1. מאיפה הביא היונה את העלה זית?

2. מדוע לפי המדרש, לא הוצפה ארץ ישראל במי המבול?

תשובה

היונה מצאה את עלה הזית בארץ ישראל. הארץ לא הושפעה מהמבול. ארץ ישראל היא ארץ הקודש, שאינה דורשת טיהור רוחני. הארץ מגרשת את החוטאים.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

ברית ותורה בברכת הארץ [חומש-3]

שאלה

מדוע זכות ישיבת הארץ תלויה בברית מילה ולימוד תורה?

תשובה

1. ברית המילה ותלמוד התורה הן מצוות גדולות במיוחד, ועל כן ירושת הארץ תלויה במיוחד בזכותן.

2. ברית המילה ותלמוד תורה הופכים אותנו לעם ד’, ואז אנו יכולים לזכות בארץ.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

חשיבות מקום המזבח לעולם [חומש-4]

שאלה

האם יש חשיבות למקום המזבח לעם ישראל בלבד, או שמא יש לו שייכות אל כל העולם?

תשובה

אף שבית המקדש ייחודי לעם ישראל מעקידת יצחק, למזבח יש משמעות אוניברסלית כי יש קדושה מובנית משלו מתחילת העולם.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

מעלת הקבורה בארץ ישראל [חומש-5]

שאלה

מהי המעלה בקבורה בארץ ישראל מבחינה פרטית ולאומית?

תשובה

1. אדם מעדיף להיקבר במקום ששייך לו, אז קבורה בארץ היא אמירה שהארץ שייכת לעם ישראל.

2. ארץ ישראל קדושה. כאשר אדם נקבר בארץ, גופו מתפורר לעפר ומתקדש.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

ארץ ישראל: מקום השכינה והברכה [חומש-6]

שאלה

איפה יש השראת השכינה? בארץ ישראל או איפה שעם ישראל נמצאים?

תשובה

השכינה אינה עוזבת את עם ישראל, ואכן כל מקום שגלו אף השכינה גלתה עמהם. אמנם, ישנו חילוק גדול בין השראת השכינה בארץ ישראל לזה שבחוץ לארץ.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

המלאכים של ארץ ישראל [חומש-7]

שאלה

מדוע אותם מלאכים אינם יכולים להגן על יעקב בין אם בארץ או מחוץ לארץ?

תשובה

1. מקומות שונים מעבירים השפעות רוחניות שונות. עבודת ד’ בחוץ לארץ הוא ברמה של “סור מרע”. עבודת ד’ בארץ היא ברמה “עשה טוב”.

2. מלאכים כמשל להשגחת ד’- בארץ ישראל הקב”ה השגיח על יעקב אבינו השגחה מלאה ולכן ישב בשלוה, בחו”ל השגחת ד’ היתה רק על עצם ההצלה מנזקי לבן, אך עדיין היה בזה קושי גדול ליעקב.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

חלק בארץ ישראל כחלק בעולם הבא [חומש-8]

שאלה

1. מהו הקשר המיוחד בין ארץ ישראל והעולם הבא?
2. איך קנין בארץ ישראל דומה שיש לו חלק לעולם הבא?

תשובה

החיבור לארץ ישראל קושר את נפש האדם עם הנשמה הכללית של ישראל, ולכן זוכה לחיים שהמוות אינו שולט.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

חיזוק הקשר בין עם ישראל לארץ הקודש [חומש-9]

שאלה

לפי הנציב, מה החשיבות של האבות ליישב את הארץ?

תשובה

1. משימת האבות הייתה להקים אומה קדושה בארץ הקודש כדי שהשכינה תתגלה.

2. לארץ יש תכונה ייחודית המאפשרת השגת טהרה וקידום רוחני, יותר מכל ארץ אחרת.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

כל מה שאירע ליוסף אירע לציון [חומש-10]

שאלה

מה טיב הקשר בין יוסף לציון?

תשובה

1. ליוסף ולציון יש תפקיד בקשר עם עם ישראל: יוסף כמקיים; ציון כמנהיג ישראל דרך התורה.

2. יוסף חיבב את ארץ ישראל וזה יוצר קרבה ודמיון מיוחד ביניהם.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

אחיזת בני ישראל בארץ מצרים [חומש-11]

שאלה

כיצד הגיעו שבני ישראל מרגישים “בבית” במצרים, ולא זכרו שארץ ישראל היא ביתם האמיתי?

תשובה

1. בני ישראל קיבלו תנאים מעולים בתחילת ישיבתם במצרים, ולאחר מכן התרגלו מאוד לישיבתם שם.

2. אדמת מצרים אחזה אותם שם, והשפיעה על זהותם מתכונתה.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

חשיבות הקבורה בארץ ישראל [חומש-12]

שאלה

מדוע כל כך חשוב ליעקב אבינו להקבר דווקא בארץ ישראל?

תשובה

1. מי שנקבר בחוצה לארץ יקום בתחית המתים, אך על ידי ייסורים כיוון שתחיית המתים מתרחשת דווקא בארץ ישראל.

2. הקבורה בארץ ישראל קושרת את האדם הנקבר בה לארץ ולעם ישראל כאחד באופן נצחי.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

אל ארץ זבת חלב ודבש [חומש-13]

שאלה

במפגש הראשון של משה רבינו עם ד’, מדוע מציגים את המעלות הגשמיות של ארץ ישראל?

תשובה

1. על ידי השפע הגשמי ואיכות החיים הארציים הקיימים בארץ ישראל, ניתן לעבוד את ד’ באופן שלם ללא טרדה ודאגות.

2. ארץ ישראל, לגודל קדושתה מסוגלת לתקן גם את הקלקולים ולהביאם לכלל טהרה ושלמות כסגולת החלב והדבש.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

ארץ ישראל ‘מורשה’ [חומש-14]

שאלה

מה המשמעות של “מורשה”?

תשובה

מורשה היא ירושה הדורשת מאמץ להשיג. התורה והארץ הן דוגמאות למורשה שאפשר לרכוש אותן רק על ידי מאמץ.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

תהא בעיניך כאלו נתנה לך ארץ ישראל היום [חומש-15]

שאלה

מדוע שלא תהיה ארץ ישראל עבורנו כירושת אבות?

תשובה

1. אדם צריך לשמוח ולהעריך את ארץ ישראל כאילו זכה בה היום, ולא להתרגל אליו כמובן מאליו.

2. ערכה של ארץ ישראל היא בעלת משמעות נצחית, ואינה תלויה בזמן. היא בעלת משמעות היום כמתנה שקבלנו זה עתה.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

המטרה-ארץ ישראל [חומש-16]

שאלה

מה הביא את בני ישראל לחשוב על ארץ ישראל ובית המקדש בשיר?

תשובה

שני גורמים לזכרון ישראל במעלת ארץ ישראל בשירת הים:
א. קריעת ים סוף היא סיום גאולת מצרים, מעתה חפשו בני ישראל מה יהווה מטרה בחייהם.
ב. עם ישראל הגיע למעלת נבואה שהביאה אותם לחשוב על אידיאלים, וארץ ישראל היא אידיאל רוחני עליון ביותר.
מכח הביאורים הללו מובן כיצד התעלו ישראל להידבק בחמדת ארץ ישראל וכסיפה רוחנית אליה.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

כבוד אב ואם וארץ ישראל [חומש-17]

שאלה

מדוע השכר של כיבוד אב ואם הוא אריכות ימים בארץ ישראל?

תשובה

כיבוד הורים היא מצווה אלוקית, ולכן שכרם לכל יחיד ויחיד בא לידי ביטוי דווקא בארץ אלוקית ובעם אלוקי.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

התפתחות עם ישראל ושלושת הרגלים [חומש-18]

שאלה

מה הקשר בין “שלוש הרגלים” לעונות השנה בארץ ישראל?

תשובה

1. התהליכים הרוחניים השונים העוברים על עם ישראל משפיעים על הארץ ויצאים אל הפועל בצורת התחלפות מקבילה בעונות השנה.

2. העונות המתחלפות של השנה משקפות את שלבי ההתפתחות העצמית והרוחנית של עם ישראל ואת הקשר המתהווה עם ד’.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

ארץ ישראל-אמצע העולם [חומש-19]

שאלה

האם ארץ ישראל נמצאת בדיוק באמצע העולם?

תשובה

א. הלב של החיים- החיים כולם מגיעים לעולם דרך ארץ ישראל, כמו שהלב מזרים דם לכל האיברים.

ב. ארץ ישראל היא אדמה בעלת חומר ואקלים מאוזן במיוחד, דבר שדורש את המיקום בנקודה האמצעית במפה של העולם.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

בית מקדש מאיר העולם [חומש-20]

שאלה

לאיזה “אור” מתכוון המדרש שבית המקדש מאיר את העולם ?

תשובה

האור עוזר לנו להבין את המציאות בצורה האמיתית שלה. בית המקדש מהווה מגדלור רוחני לכל המציאות.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

הקשר הנצחי לארץ [חומש-21]

שאלה

איך מסביר הנציב שאפילו כשעם ישראל בגלות, עדיין הארץ נחלה?

תשובה

הקשר בין ארץ ישראל לעם ישראל מבוסס על צינורות רוחניים כה נעלים, ומובן מאליו שלא ניתן לנתקם על ידי הרחקה פיזית של העם מהארץ.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

אחדות בארץ ישראל [חומש-22]

שאלה

מה הקשר המיוחד בין עם ישראל וארץ ישראל?

תשובה

מתוך הכרה בערכה של ארץ ישראל עם ישראל מתאחד כדי לשמור עליה.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

ארץ ישראל העליונה [חומש-23]

שאלה

מה משמעות ההקבלה בין המשכן הארצי לשמיימי?

תשובה

כמציאות: נשמה וגוף, הכוח שנותן לארץ ישראל תכונות של חיים הוא נותן לה מאפיינים של חיים שמתאימים לחומר המיוחד שלה.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

שלום למזבח ולכהנים ולבעלים [חומש-24]

שאלה

מדוע דווקא קרבן שלמים מביא שלום?

תשובה

1. השלמים הפעילו את השפעתם הסאבלימינלית המיוחדת, שיצרה הרמוניה בין הכוחות השונים בעולם. הרמוניה זו יצרה עולם של אחדות.

2. העובדה שכולם. המזבח, הכהן, ומי שמביא את הקורבן, משתתפים בשלמים מגלה שכולם קשורים לקדושה

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

קרבן התמיד ובניין ירושלים [חומש-25]

שאלה

מה הייחודיות של קרבן העולה שבזכות הקרבן נבנות ירושלים וציון?

תשובה

לירושלים יש אותם תכונות עיקריות כמו קרבן תמיד: התמידיות, והכלליות.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

בית המקדש והמשכן [חומש-26]

שאלה

מה ההבדל בן המשכן ובית המקדש?

תשובה

המשכן ובית המקדש פועלים באופן זהה, להשראת שכינה על עם ישראל. המשכן באיזה מקום שהם יהיו. בית המקדש כשמו מייצג בבית אלוהים, מקום מגוריו, עלי אדמות.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

ג’ מחנות של קדושה [חומש-27]

שאלה

מה המשמעות של חלוקת עם ישראל לשלושה מחנות?

תשובה

חילוק המחנות מסמל את חילוק הקדושה בין עצם החיים, קדושת המידות וקדושת החיים החברתיים.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

גילוי הטוב הגנוז בתוך הרע [חןמש-28]

שאלה

מדוע דווקא בארץ ישראל קיים דין נגעי בתים?

תשובה

רק בארץ ישראל יש מטמוניות שהטמינו האמוריים וכדי להגיע אליהם היה צריך לנתץ את הבתים.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

מדוע גילוי עריות גורם לגלות מן הארץ [חומש-30]

שאלה

מדוע מכל החטאים החמורים, תועבות מיניות גורמות לגלות מהארץ?

תשובה

לזול בברית הזוגיות יוביל לחוסר כבוד בברית בין עם ישראל וד’, וזה דבר שהארץ לא יכולה לסבול.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

אין ארץ ישראל חסרה כלום [חומש-31]

שאלה

מה הקשר המיוחד בין עץ שמגדל פלפל וארץ ישראל?

תשובה

ארץ ישראל היא כמו עץ הפלפל שבו לעץ ולפירותיו אותו טעם. זה נותן תחושה נעימה לא רק בסופו של דבר, אלא גם באמצעים.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

קורבן העומר ושתי הלחם דווקא מתבואת ארץ ישראל [חומש-32]

שאלה

מדוע מצווה התורה להביא את העומר ושתי הלחם דווקא מתבואת הארץ?

תשובה

קורבנות אלו צריכים לבוא דווקא מתבואת ארץ ישראל, כיון שכל עניינה של תורה בא לידי ביטוי בצורה שלמה ואמיתית רק בארץ ישראל.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

להשריש האמונה והביטחון בה’ [חומש-33]

שאלה

מדוע חשוב להזכיר בפסוק בנוגע למצוות השמיטה: “כי תבואו אל הארץ”?

תשובה

עם הכניסה לארץ הפסיקו הניסים הגלויים, עם ישראל מתפקד כעת ברמה הטבעית. בתנאים החדשים, היה חשוב להפנים שהכל בא מד’.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

ברכת ארץ ישראל בעת קיום המצוות [חומש-34]

שאלה

מדוע שכר שמירת מצוות הוא גשמי: גשם והארץ תניב את פירותיה?

תשובה

כשנקיים את המצוות כראוי, עלינו להתמלא בבטחון שנזכה לברכה המעידה על אהבת ד’ אלינו, והברכה הזאת תבוא בצורה הנעימה ביותר, בעיתוי המתאים ביותר.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

ערכם של שישים ריבוא מישראל [חומש-35]

שאלה

בפרשת במדבר מדוע ד’ מבקש לספור את עם ישראל?

תשובה

היה צורך לספור את עם ישראל לפני הכניסה לארץ. שש מאות אלף מייצגים את עם ישראל בשלמותו, שכן מספר זה שלם על כל גורמיו.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

גילוי העצמות בשם המפורש [חומש-36]

שאלה

מדוע רק במקדש, שם הוי-ה נהגה כפי שהוא נכתב?

תשובה

בבית המקדש אשר מורגשת בו נוכחותו ועצם מציאותו של ד‘, ראוי ששם השם אכן יבוטא בו באופן מפורש, בשם הוי-ה.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

אחדות וזכירת אלוקים בצרות ושמחה [חומש-37]

שאלה

מדוע בפרשת בהעלותך מובא שבעת מלחמה יש להריע בחצוצרות, ואילו בפרשת כי תצא לא מובא הצורך בעת מלחמה?

תשובה

צריך ליזום בקרב ולא לחכות להתקפת האויב בתוך הארץ.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

המרידה בה’ ובארץ ישראל [חומש-38]

שאלה

מדוע נענשו בני ישראל בצורה חמורה כל כך בגלל חטא המרגלים?

תשובה

הארץ היא נחלת ה’ המיוחדת בעולם ועל כן, מרידה בה היא מרידה בו.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

נחלת הלויים [חומש-39]

שאלה

מדוע לא קבלו הלויים נחלה בארץ ישראל?

תשובה

הלויים קרובים למלך, ויאה לקרובים למלך לקבל פרנסתם במתנה ולא לעבוד בעצמם בארץ.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

למה משה רבינו אינו נכנס לארץ ישראל [חומש-40]

שאלה

מדוע בגלל שמשה הכה בסלע העונש היה שלא יכנס לארץ ישראל?

תשובה

משה נמשל לחמה ויהושע נמשל ללבנה שבלילה יכולים לראות כוכבים. ההנהגה של ארץ ישראל היא הנהגת הלבנה, הנהגה ממוצעת, הנותנת ביטוי גם למגוון גדול של כוחות ואינה מבטלת באופן מוחלט כל מי שסביבה.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

יעקב וישראל – שתי מדרגות [חומש-41]

שאלה

מדוע שם יעקב מתואר באוהל ושם ישראל במשכן?

תשובה

תכונת יעקב מאפשרת לו להתמודד בעת צרה והסתר פנים, ותכונת ישראל מאפשרת להגיע לשררה ועליונות לשם קריאה בשם השם.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

הנחלת הארץ על ידי גורל [חומש-42]

שאלה

מדוע חלוקת הנחלות צריכה להיות דוקא על ידי גורל?

תשובה

ד’ שברא את העולם, זיהה איזה שבט הוא המתאים לכל חלק של הארץ. החלוקה לשבט לפי גורל מצביעה על כך שהחיבור המהותי הזה מד’ ומעל ההבנה האנושית

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

למען ד’ ולמען עם ישראל [חןמש-43]

שאלה

מדוע השבטים של ראובן וגד הדגישו שהם יקדימו את בני ישראל שיצאו לקרב בעת כיבוש הארץ?

תשובה

ראובן וגד קבלו על עצמם ללכת לפני בני ישראל, מתוך ההכרה המוסרית לשאת בקושי ובסכנה של כיבוש הארץ.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

ולא תחניפו את הארץ [חומש-44]

שאלה

1. איך יכולים להרשיע את הארץ ?
2. מה הפירוש שהד’ שוכן בתוך הארץ ובתוך עם ישראל?

תשובה

ד’ הושיב את עם ישראל בארץ כדי שנהיה קדושים. ההיפך לתכלית הזו היא הרציחה, שגודעת את החיים ואינה מאפשרת השראת שכינה ומהווה סימן שאוירה של הארץ איננה מחכים. ואז הארץ צריכה כפרה.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

זהירות מן החטא בארץ ישראל [חומש-45]

שאלה

האם צריך לפחד או לא לפחד מחטא בארץ ישראל?

תשובה

אם אדם חי בארץ מתוך כוונה לקיים מצוות יזכה לסיוע אלוהי בקיום כל המצוות ובהצלחת יישוב הארץ.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

הבדל בין קדושת עבר הירדן המזרחי למערבי [חומש-46]

שאלה

מדוע היה חשוב למשה להכנס לארץ שבעבר הירדן המערבי?

תשובה

שני עניינים:  קדושת שכינה וקדושת מצוות.

קדושת שכינה היא מיוחדת בעבר הירדן מערבה, וקדושת מצוות בין בזו ובין בזו.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

שביעה גשמית ורוחנית מפרי הארץ [חומש-47]

שאלה

מדוע חשוב לתאר את עושרה הגשמי של ארץ ישראל?

תשובה

אכילת פירות הארץ לא רק משביעה, אלא גם מעלה את האוכל מבחינה רוחנית ומקרבת לד’.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

חשיבות ערי הספר בשמירה על ארץ ישראל [חומש-48]

שאלה

מדוע אין עושים עיר הנידחת בעיר הנמצאת בגבול של ארץ ישראל?

תשובה

אין עושים עיר הנידחת בעיר ספר כדי למנוע חורבן הארץ.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

נצחיות נחלת קרקעות בארץ ישראל [חומש-49]

שאלה

מדוע האיסור לקחת קרקעות של חבירו חל רק בארץ ישראל?

תשובה

בארץ ישראל זכות בעלים בקרקע לכל הדורות. זאת זכות נצחית. בחוצה לארץ, הבעלות בקרקע היא רק זמנית.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

המצוות-חוקי המלך או מרשמים מהרופא או שניהם? [חומש-50]

שאלה

בפרשת כי תצא, התורה מסבירה מה החייל צריך לעשות כדי להינשא ל”יפת תואר”. אם החייל עשה את כל מה שדרוש, מדוע בסוף הוא ישנא אותה ויוליד ממנה “בן סורר ומורה”?

תשובה

בחו”ל חייבים לקיים מצוות כיון שד’ ציווה אותנו. בארץ יש ענין נוסף שמצוות פועלות טוב בעולם, כמו הוראות מרופא.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

הבאת הביכורים אל הכהן שבכל דור [חומש-51]

שאלה

1. מהי מטרת מצוות ביכורים?
2. מדוע התורה הוסיפה “אשר יהיה בימים ההם”?

תשובה

1. הבאת פירות ביכורים אל הכהן וההודאה בפניו על הארץ באה בתור תיקון לחטא המרגלים.
2. מתן ביכורים לכהן בזמנו מהווה תיקון החטא כלפי משה ואהרן.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

הערבות בארץ ישראל [חומש-52]

שאלה

מדוע לפי רש”י ערבות בין עם ישראל רק מתחילה בארץ ישראל?

תשובה

ארץ ישראל היא שיוצרת את הקשר המיוחד בין יהודי ליהודי, לכלל ישראל ולהגשמת התורה.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

מצוות הקהל-חיבור בין עם ישראל לד’ [חומש-53]

שאלה

1. מדוע מתכנסים בחג סוכות שלאחר שנת השמיטה?
2. מדוע יש חיוב להביא את הילדים?

תשובה

  1. העיתוי של המעמד הוא בחג הסוכות שלאחר סיום שנת השמיטה, כדי לחזק את הכח הרוחני של עם ישראל לקראת חזרתו לעבודת האדמה.
  2. אמנם הטף אינם מבינים את תוכן דברי התורה , אבל רושם קדושת המעמד נחקק בלבם בראותם את התאספות עם ישראל לשמוע את דברי התורה בבית המקדש.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

סגולת ראייתו של משה רבינו [חומש-54]

שאלה

האם ראיית ארץ ישראל לא תגביר את כאבו כי הוא לא יכול להכנס לארץ ישראל או יש מטרה לראיית ארץ ישראל?

תשובה

ראייתו של משה החדירה מטען רוחני אל תוך החומריות הארץ שבטבעם מוכנים להתרומם ולהתקדש על ידי עבודתם ועמלם המעשיים של עם ישראל.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר

סוכות: הבדל באמונה בין עם ישראל ואומות העולם [חומש-55]

שאלה

בחג הסוכות יש את המצוה לגור בסוכה ובימי בית המקדש היו מקריבים 70 פרים עבור 70 העמים. מה הקשר ביניהם?

תשובה

מצוות הסוכה, בית ארעי, שמראה על אמונת עם ישראל בד’, שד’ מגן על עם ישראל. הקרבנות בבית המקדש נועדו לתקן את החטא דור מגדל בבל שמרדו נגד ד’.

מגיש: הרב אלישיב רבהון

לקריאת המאמר